2021 Yılı Tercüman Başvuru İlanı

  T.C.
  S İ V A S 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  İ L Â N


      Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, İngilizce, Fransızca, Almanca, Afganca, Arapça, Hollandaca (Flemenkçe), Farsça, İran dili, Kürtçe, Zazaca, Ermenice, Danimarkaca (Danca), Azerice ,İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Gürcüce, Moğolca, Suriye dili Afgan Farsçası,Peştuca, Darice, Slovence, Urdüca(Pakistan), Özbekçe, Arapça, (Sağır Dilsiz), İşaret dillerinde tercüman ihtiyacı olduğu belirlenmiş olup, Sivas il ve ilçelerinin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan, yargı çevremiz dahilinde tercümanlık yapmak üzere, 2021 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.
                        BAŞVURU ŞARTLARI :
                       a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
                       b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
                       c) En az ilkokul mezunu olmak
                       ç) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
                       d) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
                       e) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olmak,
                       f) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
                       g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

                       BAŞVURU USULÜ :
                       “Sivas Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. madde hükmü gereğince; 
                       Başvuru Yeri : www.sivas.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvuruların Sivas Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Kaleminden şahsen yapılacaktır.

                       Başvuru Tarihi: Başvurular 15 Ekim 2020 Perşembe günü başlayıp, 30 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Komisyonumuza veya Komisyonumuza gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçeyle şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra verilen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.  Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile kendisine ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.
      

                       BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :
                       (1) Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin;
                       a) T.C. kimlik numarası beyanı,
                       b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
                       c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
                       ç) İki adet vesikalık fotoğraf,
                       d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,


                       Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.
                       Not: Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

                       BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :
                       (1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.
                       (2) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2020 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması yada başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
                       (3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve Sivas Adliyesi internet sitesinde www.sivas.adalet.gov.tr ilân edilir.
                       (4) Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.
                       YEMİN :
                       Listeye kabul edilenlere, 14 / 12 / 2020 tarihinde “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. madde hükmü gereğince Sivas Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından, Sivas Adliyesi Konferans salonunda yemin ettirilecektir.

                       LİSTELERİN İLANI :
                       Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, Adliye Divanhanesine asılarak, ayrıca Sivas Adliyesi internet sitesi www.sivas.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığına gönderilecektir.

                       İlan olunur. 01/10/2020

  Fatih KUTLUBOĞA              
  Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi   
  Adalet Komisyonu Başkanı       

  EKİ.  - Başvuru formu

  Adres

  Gültepe Mah. Sultan Şehir Bulvarı No:9 Merkez /SİVAS

  Telefon

  (0346) 221 51 75-76-77

  (0346) 224 22 40

  E-Posta

  sivascbsisaretadalet.gov.tr

  © 2020 SİVAS ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

  Sitemizi Bugün : 198 - Toplam : 660460 kişi ziyaret etmiştir.